Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Archiwum Zakładowe
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Archiwum Zakładowe 9 września 2015 23 września 2015

Administrator danych

Nazwa
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Regon
690581985
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

 • nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

 • nie dotyczy

Podstawa prawna

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
  ​ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (DDz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.).
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

Cel przetwarzania

 • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Kategoria osób

 • osoby, których dotycza materiały archiwalne powstałe i powstające w związku z działanością jednostki samorządu terytorialnego, w której zostały utworzone

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • imiona rodziców
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • numer ewidencyjny PESEL
 • numer identyfikacji podatkowej NIP
 • miejsce pracy
 • zawód
 • wykształcenie
 • seria i numer dowodu osobistego
 • numer telefonu
 • dane zawarte w dokumentacji powstałej i powstającej w związku z działanością jednostki samorządu terytorialnego, w której zostały utworzone

Sposób pozyskiwania danych

 • dane w zbiorze są pozyskiwane od osób których dotyczą
 • dane w zbiorze są pozyskiwane z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych

 • dane w zbiorze nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • nie dotyczy

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy