Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych 19 sierpnia 2015 9 września 2015

Administrator danych

Nazwa
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Regon
690581985
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

 • nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

 • nie dotyczy

Podstawa prawna

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
  ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174 z późn. zm.)
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

Cel przetwarzania

 • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Kategoria osób

 • osoby fizyczne zainteresowane sprawami z ewidencji ludności i dowodem osobistym

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • imiona rodziców
 • data urodzenia
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • numer ewidencyjny PESEL
 • miejsce pracy
 • zawód
 • wykształcenie
 • seria i numer dowodu osobistego
 • obywatelstwo
 • płeć
 • nazwisko panieńskie, z poprzedniego małżeństwa, rodowe,
 • nazwisko i imię: ojca, matki, współmałżonka
 • nazwisko po zawarciu małżeństwa: mężczyzny, kobiety
 • rysopis (wzrost, kolor oczu, znaki szczególne)
 • wystawca dokumentu tożsamości
 • numery ewidencyjne PESEL: ojca, matki, współmałżonka
 • data unieważnienia aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu
 • data i numer aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu
 • data, godzina, miejsce zgonu, odnalezienia zwłok
 • data i numer orzeczenia sądu ustalającego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko

Sposób pozyskiwania danych

 • dane w zbiorze są pozyskiwane od osób których dotyczą
 • dane w zbiorze są pozyskiwane z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych

 • dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • odbiorcy określeni na podstawie przepisów prawa

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy