Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Podatki i Opłaty Lokalne
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Podatki i Opłaty Lokalne 9 września 2015 23 września 2015

Administrator danych

Nazwa
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Regon
690581985
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

 • nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

 • nie dotyczy

Podstawa prawna

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.)
  ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z póżn. zm.)
  ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.)
  ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465)
  ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)
  ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)
  ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.)
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

Cel przetwarzania

 • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Kategoria osób

 • podatnicy, osoby działające w ich imieniu, osoby trzecie ponoszące odpowiedzialnośc solidarna, uczestnicy postepowania

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • imiona rodziców
 • data urodzenia
 • adres zamieszkania lub pobytu oraz adres do korespondencji
 • numer ewidencyjny PESEL
 • numer NIP
 • miejsce pracy
 • zawód
 • seria i numer dowodu osobistego
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • stan majątkowy
 • informacje o otrzymanej pomocy publicznej
 • dane geodezyjne nieruchomości
 • numer rachunku bankowego
 • nr PKD
 • nr REGON
 • nr KRS
 • nr księgi wieczystej
 • kod kontrahenta
 • nr obiektu
 • nr nieruchomości
 • rodzaj zobowiązania
 • kwota zobowiązania
 • termin płatności

Sposób pozyskiwania danych

 • dane w zbiorze są pozyskiwane od osób których dotyczą
 • dane w zbiorze są pozyskiwane z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych

 • dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • nie dotyczy

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy