Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Podział i Rozgraniczenie Nieruchomości, Postanowienia i Opinie w Sprawie Podziału Nieruchomości, Nadawanie Numerów Porządkowych
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Podział i Rozgraniczenie Nieruchomości, Postanowienia i Opinie w Sprawie Podziału Nieruchomości, Nadawanie Numerów Porządkowych 23 września 2015 23 września 2015

Administrator danych

Nazwa
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Regon
690581985
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

 • nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

 • nie dotyczy

Podstawa prawna

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
  ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

Cel przetwarzania

 • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Kategoria osób

 • osoby zainteresowane sprawami z zakresu nieruchomości
 • osoby, których dotyczą postępowania w sprawach z zakresu nieruchomości

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • imiona rodziców
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • numer ewidencyjny PESEL
 • seria i numer dowodu osobistego
 • numer telefonu
 • dane o dochodach
 • inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

Sposób pozyskiwania danych

 • dane w zbiorze są pozyskiwane od osób których dotyczą
 • dane w zbiorze są pozyskiwane z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych

 • dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • nie dotyczy

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy