Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Rejestr Przedpoborowych - Wykaz Osób Podlegających Kwalifikacji Wojskowej
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Rejestr Przedpoborowych - Wykaz Osób Podlegających Kwalifikacji Wojskowej 9 września 2015 23 września 2015

Administrator danych

Nazwa
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Regon
690581985
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

 • nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

 • nie dotyczy

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. z U. 2015 r. poz. 827)

Cel przetwarzania

 • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Kategoria osób

 • osoby z obywatelstwem polskim będące mieszkańcami Gminy Wielopole Skrzyńskie podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • imiona rodziców
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • numer ewidencyjny PESEL
 • zawód
 • seria i numer dowodu osobistego
 • nazwisko rodowe
 • zameldowania
 • adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania
 • imiona i nazwiska rodowe rodziców
 • seria i numer książeczki wojskowej
 • stan zdrowia
 • nałogi
 • orzeczenia o ukaraniu
 • inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym

Sposób pozyskiwania danych

 • dane w zbiorze są pozyskiwane od osób których dotyczą
 • dane w zbiorze są pozyskiwane z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych

 • dane mogą być udostępniane innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu
  Legionów 25, 39-300 Mielec

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy