Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Urząd Stanu Cywilnego
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Urząd Stanu Cywilnego 17 września 2015 17 września 2015

Administrator danych

Nazwa
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Regon
690581985
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

 • nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

 • nie dotyczy

Podstawa prawna

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa:
  ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktrach stanu cywilnego ( Dz. U., poz. 1741 z późn. zm.).
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

Cel przetwarzania

 • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Kategoria osób

 • osoby fizyczne zainteresowane sprawami związanymi z aktami stanu cywilnego, oraz osoby, których dotyczą akty stanu cywilnego

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • imiona rodziców
 • data i miejsce urodzenia
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • numer ewidencyjny PESEL
 • seria i numer dowodu osobistego
 • zawód
 • wykształcenie
 • ​nazwisko: panieńskie, z poprzedniego małżeństwa, rodowe
 • nazwisko i imię: ojca , matki, współmałżonka
 • nazwisko po zawarciu małżeństwa: mężczyzny, kobiety
 • data i numer aktu: urodzenia, małżeństwa , zgonu
 • data i miejsce zawarcia małżeństwa
 • miejsce wystawienia i numer aktu urodzenia żony, męża,
 • data, godzina, miejsce zgodnu, odnalezienia zwłok
 • nazwisko, imię, adres osoby zgłąszajacej zgon
 • adnotacje o rowodzie
 • miejsce wydania dowodu osobistego
 • data unieważnienia aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu
 • imię nadane z urzędu
 • data i numer orzeczenia sądu ustalajacego ojcostwo, zaprzeczającego ojcostwo, przysposabiającego dziecko
 • imię i nazwisko osoby przysposabiajacej dziecko
 • zmiana nazwiska dziecka

Sposób pozyskiwania danych

 • dane w zbiorze są pozyskiwane od osób których dotyczą
 • dane w zbiorze są pozyskiwane z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych

 • dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • nie dotyczy

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy