Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Zagospodarowanie Przestrzenne
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Zagospodarowanie Przestrzenne 24 listopada 2015 24 listopada 2015

Administrator danych

Nazwa
Gmina Wielopole Skrzyńskie
Regon
690581985
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

 • nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

 • nie dotyczy

Podstawa prawna

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą

Cel przetwarzania

 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian
 • sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarwoanai przestrzennego

Kategoria osób

 • osoby zainteresowane miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
 • właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • ​oznaczenie nieruchomości

Sposób pozyskiwania danych

 • dane w zbiorze są pozyskiwane od osób których dotyczą
 • dane w zbiorze są pozyskiwane z innych źródeł niż osoba, której dotyczą

Sposób udostępniania danych

 • dane w zbiorze nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • nie dotyczy

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy