Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Rejestr osób korzystających ze wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Rejestr osób korzystających ze wsparcia dla kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 1 lutego 2017 1 lutego 2017

Administrator danych

Nazwa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Regon
690007536
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

nie dotyczy

Podstawa prawna

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetważanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

Cel przetwarzania

 • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Kategoria osób

 • osoby i rodziny korzystające ze wsparcia

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • imiona rodziców
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • numer ewidencyjny PESEL
 • numer indentyfikacji podatkowej NIP
 • miejsce pracy
 • zawód
 • wykształcenie
 • seria i numer dowodu osobistego
 • numer telefonu
 • nazwiska rodowe
 • stan majątkowy i rodzinny
 • stan cywilny
 • informacje o składzie rodziny
 • wysokość i źródło dochodów
 • informacje dotyczące zgonu
 • informacje dotyczące obowiązku alimentacyjnego
 • informacje zawarte w orzeczeniach sądowych lub administracyjnych
 • stan zdrowia

Podstawa przetwarzania danych: 

 • ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

 

Sposób pozyskiwania danych

 • głównie od osób, których dotyczą
 • również metodą teletransmisji

Sposób udostępniania danych

 • dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • określeni na podstawie przepisów prawa

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy