Powrót do Wykazu Zbiorów Danych

Rejestr wniosków korzystających ze świadczeń wychowawczych
Nazwa zbioru Data utworzenia Data ostatniej aktualizacji
Rejestr wniosków korzystających ze świadczeń wychowawczych 14 marca 2016 14 marca 2016

Administrator danych

Nazwa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Regon
690007536
Miejscowość
Wielopole Skrzyńskie
Kod Pocztowy
39-110
Adres
Wielopole Skrzyńskie 200

Przedstawiciel Administratora danych

nie dotyczy

Powierzenie przetwarzania danych

nie dotyczy

Podstawa prawna

 • zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetważanie danych jej dotyczących
 • przetwarzanie jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Cel przetwarzania

 • dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa

Kategoria osób

 • osoby i rodziny korzystające z świadczenia wychowawczego

Zakres danych

 • nazwiska i imiona
 • imiona rodziców
 • data urodzenia
 • miejsce urodzenia
 • adres zamieszkania lub pobytu
 • numer ewidencyjny PESEL
 • numer indentyfikacji podatkowej NIP
 • miejsce pracy
 • zawód
 • wykształcenie
 • seria i numer dowodu osobistego
 • numer telefonu
 • nazwiska rodowe
 • stan majątkowy i rodzinny
 • stan cywilny
 • informacje o składzie rodziny
 • wysokość i źródło dochodów
 • informacje dotyczące zgonu
 • informacje dotyczące obowiązku alimentacyjnego
 • informacje zawarte w orzeczeniach sądowych lub administracyjnych
 • stan zdrowia

Podstawa przetwarzania danych: ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Sposób pozyskiwania danych

 • głównie od osób, których dotyczą
 • również metodą teletransmisji

Sposób udostępniania danych

 • dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa

Odbiorca danych

 • określeni na podstawie przepisów prawa

Przekazywanie do innych państw

 • nie dotyczy